స్కూల్ ఈవెంట్స్

21
Sep
షెడ్యూల్8: 00 AM
| ప్లెయిన్డ్జ్ మిడిల్ స్కూల్

మిడిల్ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ ఫెయిర్

22
Sep
షెడ్యూల్8: 00 AM
| ప్లెయిన్డ్జ్ మిడిల్ స్కూల్

మిడిల్ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ ఫెయిర్

26
Sep
షెడ్యూల్6: 00 PM
| ప్లెయిన్డ్జ్ మిడిల్ స్కూల్

మిడిల్ స్కూల్ PTA సమావేశం