ప్లెయిన్డ్జ్ మిడిల్ స్కూల్
200 స్టీవర్ట్ అవెన్యూ,
బెత్‌పేజ్, NY 11714

గ్రేడ్‌లు 6-8 గంటలు: శుక్రవారం: 9 నిమ్న నుండి శుక్రవారం: 9 గంటలకు
ఫోన్: (516) 992-7650  ఫ్యాక్స్: (516) 992-7645

హాజరు కార్యాలయం
ఫోన్:
 (516) 992-7682

బెల్ షెడ్యూల్ గ్రేడ్‌లు 6 - 8

  • కాలం 1: 8: 00-8: 44
  • కాలం 2: 8: 47-9: 27
  • కాలం 3: 9: 30-10: 10
  • కాలం 4: 10: 13-10: 53
  • కాలం 5: 10: 56-11: 36
  • కాలం 6: 11: 39-12: 19
  • కాలం 7: 12: 22-1: 02
  • కాలం 8: 1: 05-1: 45
  • కాలం 9: 1: 48-2: 30

బుల్లి బటన్