ఈస్ట్‌ప్లైన్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్                                                                                                                           301 N. డెలావేర్ అవెన్యూ                                                                                                                                       N. మసాపెక్వా, NY 11758                                                                                                                               గ్రేడ్‌లు K - 5 గంటలు: 8:52 am - 3:00 pm                                                                                                 ఫోన్: (516) 992-7600